ANDRA ENERGIER / ANA CATALINA GUBANDRU / MAJ-AUG 2022

Ana Catalina Gubandru besöker en tjärn under hennes första period i Östra Ämtervik/ Ana Catalina Gubandru visits a ”tjärn” (a black lake) during her first stay in Östra Ämtervik. Foto/Photo: Anna Asplind

For english scroll down

Koreografen Ana Catalina Gubandru från Rumänien kommer under sex veckor utforska andra energier på den värmländska landsbygden. Genom residenset får hon möjlighet att fördjupa sig i en konstnärlig process som sker i mötet mellan henne och platsen. 

Residenset Andra Energier erbjuder tid och rum att förutsättningslöst uppehålla sig i en konstnärlig process som tar avstamp i platsen och de befintliga och fiktiva energier som uppstår där. Som residenskonstnär introduceras hon till platsen genom ett program av aktiviteter, workshops och samtal. Residenset är uppdelat i två arbetsperioder, tre veckor i maj/juni och tre veckor i augusti.

Enligt energiprincipen kan energi inte skapas eller försvinna, bara omvandlas och i slutna system tillföras eller avlägsnas. Att sätta något i rörelse kräver energi. Våra moderna konsumtionsmönster slukar mycket energi och skapar tillväxt som av många anses vara nödvändig för vår välfärd. Kan vi hitta andra sätt att hantera våra energiresurser och vårt förhållningssätt till tillväxt och välfärd? Var hämtas energin och hur fördelas den? I fråga om naturresurser, råvaror, el, arbetskraft och rekreation kan landsbygden beskrivas som en försörjare av staden. Hur kan vi förhålla oss till detta och vilka energier kan vi
omvandla i mötet mellan en konstnärlig process och platser, människor, icke mänskliga varelser, händelser,
idéer etc?

Andra energier för också tankarna till det övernaturliga, det mystiska och det ockulta. Energier som fortplantas genom kropparna under bland annat seanser, riter och ceremonier. Olika rörelser som genom tiderna har skapat mening, förutsättningar, tröst och gemenskap, men som också har exkluderat, utnyttjat och vilselett. Vilka befintliga eller fiktiva sammanhang, platser och övertygelser lever vidare idag? Vilka platser och ceremonier behöver vi för att få syn på andra verkligheter och perspektiv?

Om konstnären:
Ana Catalina Gubandru (b 1981) är en frilansande konstnär, koreograf, dansare och performance konstnär född och verksam i Bukarest, Rumänien. Hennes arbete kretsar kring kroppen och åskådaren. Utifrån olika koncept och medier arbetar hon med utgångspunkt från föreställningen, des grundläggande definition och kontext. Ana Catalinas konstnärsskap bygger på arbete under nationella och internationella konstnärliga residens och hon presenterar verken på olika internationella scener, platser och i olika sammanhang och arrangemang.

—English—

ALTERNATIVE ENERGIES

Choreographer Ana Catalina Gubandru from Romania will explore alternative energies in the countryside of Värmland for six weeks. Through the residency, she gets the opportunity to immerse herself in an artistic process that takes place in the meeting between her and the place.

The residency, Alternative Energies, provides time and space to unconditionally reside in an artistic process that grounds itself in a specific place, and the existing and fictitious energies that arise there. As a resident artist Ana Catalina will be introduced to the area through a program of activities, workshops and conversations. The residency is divided into two sections: three weeks in May/June and three weeks in August.

According to the principles of energy it cannot be created or disappear – only transformed and added or removed in closed systems. Putting something into motion requires energy. Our modern consumption patterns consume a lot of energy and create growth that is considered necessary for the well-being of our society. But can we find other ways to manage our energy resources and revisit our approach to growth and welfare? Where is energy taken from and how is it distributed? In terms of natural resources, raw materials, electricity, labor and recreation, the countryside can be described as a feeder to the cities. How can we relate to this and what energies can we transform in the meeting between our artistic processes and places, people, nonhumans, events, ideas, etc.?

Alternative Energies also brings to mind the supernatural, the mysterious and the occult. Energies that are communicated through our bodies during seances, rites and ceremonies. Various movements that through the ages have created meaning, comfort and togetherness, but which have also excluded, exploited and misled. What existing or fictitious contexts, places and beliefs live on today? What spaces and ceremonies do we need, in order to see other realities and perspectives?

About the artist:
Ana Catalina Gubandru (b 1981)is an independent artist, choreographer, dancer and performer born and based in Bucharest, Romania. Her work is related to the body and spectatorship. She mostly work with the basic definition of the performance using various concepts and artistic media. Ana Catalina develop her projects in national and international artistic residencies and present them internationally in different contexts, events and spaces.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait