HERE IS SOMETHING AGAIN / REBEKKA NILSSON & MARCUS DOVERUD/ 12-14 JULI 2022

Here is something again, public showing at Alma Löv Museum of Unexp. Art 2022, Foto: Marcus Wilén

for english scroll down —

DANS/PERFORMANCE/SAMTAL/MUSIK#1#2#3

Marcus Doverud & Rebekka Nilsson/Rural Movements
Tid och plats: Varje dag 12-14 juli, mellan kl. 15-16, på Alma Löv Museum of Unexp. Art (Samling i cafét)

Rebekka Nilsson och Marcus Doverud gav under fyra eftermiddagar i juli en show utifrån deras utforskande i gränslandet mellan dans och musik, genom samtal och praktik. Arbetet började som en månads residens hos Rural Movements i september 2021. 2022 kom de tillbaka för att utveckla och ifrågasätta sitt arbete inför publik på Alma Löv. Varje dag tog arbetet en annan form beroende på processens gång.

Here is something var en dokumentär-performance i dans, musik och samtal. Om och genom mötet mellan två scenkonstnärer i Östra Ämtervik hösten 2021. Ett svar på de förhållanden platsen bär och mötet framprovocerar.  Vad uppstår på platsen, i lokalen med djuren och ljuden när två främlingar möts, för att skapa något utan plan?

Foto Marcus Wilén

Om konstnärerna:

Marcus Doverud arbetar som dansare och koreograf och figurerar i performancesammanhang i Sverige och internationellt. Doverud är baserad i Stockholm och är utbildad på Teaterhögskolan i Stockholm, mimprogramet. Han har även studerat estetik och filosofi vid Södertörns högskola. Doveruds arbete utmärks av kopplingar mellan kroppsliga, rumsliga och ljudliga yttranden och olika förhållningssätt till dessa. Koreografi och musikalisk komposition vidrör varandra i sceniska förhandlingar. Marcus Doverud har satt upp flera soloföreställningar i Sverige och utomlands. Doverud har också ett långvarigt samarbete med bildkonstnären Liv Strand som resulterat i bl.a. ett flertal performances och en bok med titeln Viformation. Att arbeta med förtätningar i kulturen öppnar, menar Doverud för nya sätt att förstå, uppfatta och vara tillsammans. Doverud har tidigare arbetat också med teater bland annat på Unga Klara, Stockholms stadsteater.

Rebekka Nilsson examinerades 2019 som teaterregissör från Konsthögskolan i Amsterdam. De sista åren har hon huvudsakligen fokuserat på textbaserad teater men Rebekka Nilsson har också bakgrund inom dans, rörelse och musik. När hon jobbar med teater letar hon alltid efter mer eller mindre abstrakta bilder og handlingar inom tydliga teatrala uttryck. Hon söker efter en form och koncept som uttrycker kärnan i det hon undersöker. Rebekka Nilsson har jobbat med ‘kör/ensemble’ som teatral form och med mötet mellan stämma, kropp, musikalitet, fysikalitet och text. Efterhand har hon funnit ett eget, expressivt uttryck där abstraktion och förfrämligande är viktiga faktorer.

— english—

HERE IS SOMETHING AGAIN

DANCE/PERFORMANCE/CONVERSATION/MUSIC#1#2#3

Marcus Doverud & Rebekka Nilsson/Rural Movements

Time and place: Every day 12th-14th of July between 15-16, at Alma Löv Museum of Unexp. Art (Gathering in the café)

During four afternoons in July Rebekka Nilsson and Marcus Doverud give a show based on their exploration in the borderland between dance and music, through conversation and practice. The work started as a month-long residency at Rural Movements in September last year. Now they are back, to develop and question the work in front of an audience at Alma Löv. Everyday the work takes a different form in relation to the process. Welcome one or more days!

Here is something is a documentary performance in dance, music and conversation. About and through the meeting between two performing artists in Östra Ämtervik in the autumn of 2021. An answer to the conditions the place carries and the meeting provokes. What happens in the place, in the room with the animals and the sounds when two strangers meet, to create something without a plan?

About the artists:
Marcus Doverud works as a dancer and choreographer and appears in performance contexts in Sweden and internationally. Doverud is based in Stockholm and is educated at the mine program of the Stockholm University of the Arts. He has also studied aesthetics and philosophy at Södertörn University. Doverud’s work is characterized by connections between bodily, spatial and aural expressions and different approaches to these. Choreography and musical composition in negotiation. Marcus Doverud has put on several solo performances in Sweden and abroad. Doverud also has a long-term collaboration with the visual artist Liv Strand, which has resulted in e.g. several performances and a book entitled Viformation. Working with densifications in culture opens up, Doverud believes, for new ways of understanding, perceiving and being together. Doverud has previously also worked with theater at Unga Klara, Stockholm’s city theater.

Rebekka Nilsson graduated in 2019 as a theater director from the Amsterdam Academy of the Arts. In recent years, she has mainly focused on text-based theater, but Rebekka Nilsson also has a background in dance, movement and music. When she works with theater, she is always looking for more or less abstract images and actions within clear theatrical expressions. She is looking for a form and concept that expresses the essence of what she is investigating. Rebekka Nilsson has worked with ‘choir / ensemble’ as a theatrical form and with the meeting between voice, body, musicality, physicality and text. Gradually, she has found her own, expressive expression where abstraction and alienation are important factors.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait